คนรุ่นใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อย่างที่ย้ำกันนักหนาอยู่หลายครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อให้เติบโตพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการนำพาบ้านเมืองไปในอนาคต เพราะแค่ “ความเก่ง” ในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันจุดประกายให้เด็กรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกเห็นแก่สังคมส่วนรวม โดยเฉพาะการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเช่นหลักสูตรที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ คือ การสร้างจิตสำนึกใหม่ หลักคิด หลักวิเคราะห์ คุณค่าและการพัฒนา

ที่ยั่งยืนสู่สังคมสุขภาวะกับการปฏิบัติการจิตอาสาร่วมกับชุมชนชายขอบ ภายใต้โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นที่ 3 จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และการเติบโตทางความคิด ทักษะและจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง เปิดรับ เรียนรู้ ผ่านกระบวนการกลุ่มและการลงมือทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงโครงสร้างทางสังคมในหลากหลายมิติ อีกทั้ง ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสลงไปเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในสังคม ได้สัมผัสเรียนรู้เรื่องราวด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองกับชุมชนชายขอบ ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศิริพร ฉายเพ็ชร ผู้ประสานงานโครงการฯ เผยว่า กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรที่ 2 ได้ตั้งโจทย์เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ จำนวน 40 คนหาคำตอบลงลึกถึงชีวิตก้นบึ้งของสังคมโดยให้โอกาสเรียนรู้ปัญหาจากพื้นที่จริงใน 7 ประเด็นสังคม ได้แก่ HIV/เอดส์ พนักงานบริการ สิทธิและการเข้าถึงยาของผู้ติดเชื้อ ระบบหลักประกันสุขภาพ ตะลุยโลกยามราตรีแสงสีของพัฒน์พงศ์, แรงงานข้ามชาติ ประเด็นปัญหาระดับชาติ สถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ, คนรุ่นใหม่ก้าวพลาด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงบ้านกาญจนาภิเษกศูนย์รวมไว้ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดจากผู้ใหญ่และสังคม, คนจนเมือง คนไร้บ้าน ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมนอนบทพิสูจน์ทุกคนมีความเป็น “คน” เท่าเทียมกัน, เมืองกับสิ่งแวดล้อมสิทธิในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สัมผัสชีวิตชาวนาการเกษตรที่หลากหลาย ความพยายามในการรักษาฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน, นักโทษทาง ความคิดกับผู้ลี้ภัยเรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์สถานการณ์ทางการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน และ คนพิการ รัฐสวัสดิการ กลุ่มคนที่ถูกลืม “นี่คือยุคของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดที่ทันสมัยเปิดกว้าง รับอะไรได้มากกว่า ในเมื่อเขามีศักยภาพมีความคิด ความเข้าใจมีความกระตือรือร้นเป็นพลเมืองที่พร้อมทั้งกายใจ แต่โครงสร้างกลไกอำนาจและพื้นที่ทางสังคมกลับ ไม่เปิดในทางปฏิบัติทางโครงการฯ เราจึงต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมารองรับตรงนี้ โดยจำลองสังคมให้คนรุนใหม่ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามศักยภาพและสถานการณ์ทางสังคมโดยพื้นที่นี้จะให้เป็นพื้นที่เปิดให้อำนาจ พลังการมีส่วนร่วม และโอกาสในการเรียนรู้ลงมือทำปะทะสังสรรค์กับเพื่อนคนรุ่นใหม่กับกลุ่มคนในสังคมตามประเด็นต่างๆ” ศิริพรกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth