พาณิชย์ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรโคนมรับมือเอฟทีเอ

พาณิชย์ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรโคนมรับมือเอฟทีเอ
กรมเจรจาฯ จับมือกรมปศุสัตว์ พบเกษตรกรภาคอีสาน เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมโคเนื้อเพื่อรองรับการค้าเสรี
พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 12.56 น.

นางอรมน   ทรัพย์ทวีธรรม  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 22 มี.ค.61  ที่ จ.นครพนม และจ.สกลนคร พร้อมทั้งจัดสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมโคเนื้อและผลิตภัณฑ์รองรับการค้าเสรี ในวันที่ 23 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  จ.นครพนม  ซึ่งการลงพื้นที่และจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคเนื้อ ทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มผู้เลี้ยง และกลุ่มผู้ค้า รับมือการเปิดตลาดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ ตลอดจนแนะนำลู่ทางและโอกาสการทำตลาด 
 
“ สืบเนื่องจากการที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยดึงศักยภาพท้องถิ่น สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรายได้น้อย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการติดตามการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลช่องทางการใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยจากการค้าเสรีที่เกิดขึ้น “

สำหรับงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการค้าเสรีในอุตสาหกรรมโคเนื้อนี้ กรมฯได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคเนื้อตลอดห่วงโซ่มูลค่า และวิทยากรจากหลายภาคส่วน เข้าร่วม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป หอการค้าไทย เป็นต้น   เน้นการใช้การตลาดนำการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมโคเนื้อจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ได้โคที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด สามารถหาตลาดส่งออกรองรับได้ พร้อมทั้งรักษาตลาดภายในประเทศพร้อมรับการเปิดเสรีตลาดเนื้อโคหลังเปิดตลาดเอฟทีเอให้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

 
ทั้งนี้ ไทยผลิตโคเนื้อเฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัว ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 1.2 ล้านตัว จึงมีการนำเข้าโคมีชีวิตประมาณ 1.2 แสนตัวในปี 60 ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากเมียนมา (99.13%) และออสเตรเลีย (0.68%) และมีการนำเข้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ตามความต้องการเนื้อโคแบบปิ้งย่างและชาบูที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยก็มีการส่งออกโคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 60 ส่งออกโคมีชีวิต 1.6 แสนตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท มีตลาดหลักได้แก่ สปป. ลาว และบางส่วนเข้าสู่ตลาดจีน และมาเลเซีย และมีการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ 119.23 ตัน ส่วนใหญ่ไปกัมพูชาและลาว 
 
 
ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์