รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รถรับจ้างขนของ รถขนส่งสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเชื่องต่อข้อมูลระหว่างองค์กร เทคโนโลยีด้านการติดตามรถบรรทุกสินค้า เทคโนโลยีการบริหารงานภายในองค์กร เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถช่วยให้การขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร

รถขนส่งสินค้าและระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า

ระบบบริหารการขนส่ง เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และเพิ่มคุณภาพการบริการ เนื่องจากการไหลของข้อมูลระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง เกิดขึ้นอย่างโปร่งใส และทันเวลา ระบบ TMSสามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบ GPSเพื่อติดตามสถานะของการขนส่งสินค้า และวางแผนการขนส่งได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีระบบการเงินและการวิเคราะห์เพื่อหาทางลดต้นทุนในการขนส่ง เพราะว่าเป้าหมายในการบริหารงานขนส่งคือ ความรวดเร็ว และต้นทุน ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งจะคำนึงถึงเรื่องต้นทุนเป็นเรื่องหลัก เช่น เดียวกันกับผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ โดยที่การทำงานของ TMSสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบ Internet ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.เส้นทางการวิ่งรถบรรทุกเช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย การจราจร

2.กองรถบรรทุกเช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้ เชื้อเพลิง ระยะทางวิ่งที่เหมาะสมสำหรับรถแต่ละคันแต่ละประเภท

3.พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ชำนาญ ช่วงเวลาที่ทำงานได้อัตราค่าจ้าง

4.ข้อจำกัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการสาหรับสินค้า /รถบางประเภท เส้นทาง บางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่

5.จุดหลักและสถานที่แวะรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า ของลูกค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน

6.ระบบการรับคำสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จำนวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลานัดหมาย

ซึ่งการใช้ระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าอัจฉริยะนี้จะช่วยให้ การดำเนินกิจกรรมรับสินค้า คัดเลือกสินค้าและจ่ายสินค้าโดยไม่เก็บสินค้าคงคลัง และสามารถใช้โครงข่ายการขนส่งโดยสินค้าที่จะทำการขนส่งจะถูกคัดแยกและรวบรวมเข้ากันที่ศูนย์กระจายสินค้าและส่งไปยังศูนย์การขนส่ง ที่อยู่แต่ละภูมิภาคได้ทั่วถึง และยังเป็นการจัดการใช้ประโยชน์จากยวดยานมากที่สุดด้วยลดการวิ่งเที่ยวเปล่า โดยที่ระบบจะจัดเส้นทางเดินรถเพื่อลดการวิ่งเที่ยวเปล่า โดยให้รถขนส่งรับสินค้าต่อแล้ววิ่งไปส่งอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องประสานงานหลายแหล่งไปศูนย์กลาง

รถรับจ้างขนส่งสินค้า และการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี

โครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้

ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามการผลิต ไม่ว่าจะทำการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนที่คงที่ ต้นทุนนี้ถึงแม้จะมีการผลิตเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเพียงใด ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่า, ที่ดิน, อาคาร, ค่าประกันภัย, ค่าทะเบียนยานพาหนะ, ค่าเสื่อมราคา, เงินเดือนประจำ , ค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่

ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ปริมาณของการผลิต อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้อีก คือต้นทุนดำเนินงาน ถ้าให้บริการขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็มากด้วย ถ้าผลิตบริการขนส่งน้อยต้นทุนนี้ก็น้อย ถ้าไม่ได้ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้เลย ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นต้น