รวมพลังครู อย.น้อย ติวลดเสี่ยงโรค NCDs

อย. ลุยพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนผ่านโครงการ อย.น้อย เดินหน้าจัดอบรมเครือข่ายแกนนำทั้งครูและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หวังลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลในขณะนี้พบว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน

และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง มีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดการสะสมจนเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอื่น ๆ ตามมา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติ ควรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี อย. จึงเร่งรณรงค์ผ่านโครงการ อย. น้อย ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริโภคได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคในอนาคต

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ โครงการ อย. น้อย ได้มุ่งขยายผลการนำรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไปใช้ในโรงเรียน อย.น้อย โดยการจัดอบรม “การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs” ให้กับครู อย. น้อย ชุดใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนรวมประมาณ 500 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth