วิธีเตือนใจนัก เที่ยวกลางคืน เหยี่ยวราตรี ปลอดภัยไว้ก่อน

วิธีเตือนใจนัก เที่ยวกลางคืน เหยี่ยวราตรี ปลอดภัยไว้ก่อน “การท่องราตรี” หนึ่งในกิจกรรมฮิตที่วัยรุ่นจ านวนมากเข้าใจว่าช่วยลด
ความเครียด ให้สนุกสนาน และเกิดสังคมใหม่ๆ แต่ในความเป็นจริง สถานบันเทิงยามค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยภัยหลายรูปแบบ

ซึ่งหากไม่ระวังตัวก็ อาจจะพลาดตกเป็นเหยื่อได้ โดยเฉพาะภัยจาก “ยาเสพติด” ฉะนั้น สิ่งที่ดี
ที่สุด คือ เลือกที่จะปฏิเสธการเที่ยงกลางคืน ไม่เที่ยวในสถานที่ที่ล่อแหลม
เสี่ยงภัย หรือถ้ารักจะเที่ยวก็ต้องเที่ยวอย่างมีสติ และรู้จักระวังตนเอง โดย
ไม่หลงเชื่อกลลวงของใครง่าย ๆ วันนี้ให้นักเที่ยวใช้ป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการเที่ยวอย่างปลอดภัย

1. ไม่ควรไปเที่ยวคนเดียวหรือไปขณะที่อยู่ในอารมณ์เสียใจ ประชด
ผู้อื่น เพราะอาจจะท าให้ถูกชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสียได้และหากเกิด
อันตรายขึ้นก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ หรือขาดสติเมื่ออยู่
ในอารมณ์ที่เสียใจ

2. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มของผู้อื่น อาจจะเป็นการถูกหลอดใช้เสพยา
เสพติดไปโดยไม่รู้ตัว

3. ควรประคองแก้วเอาไว้กับตัว และหากต้องเข้าห้องน้ าก็ควรจะขอ
เปลี่ยนแก้วใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครแอบใส่ยาเสพติด หรือสิ่ง
แปลกปลอมลงไปในแก้วของเรา

4. อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า เพราะอาจจะชักจูงเราไปในทางที่ผิด
เช่น ให้ลองเสพ/ค้ายาเสพติด หรือล่อลวงเราไปในทางที่เสื่อมเสีย

5. มาด้วยกันกลับด้วยกัน ควรจะดูแลตนเองและเพื่อนในกลุ่มที่มา
ด้วยกัน ให้กลับพร้อมกัน เพื่อป้องกันตนเองและช่วยดูแลเพื่อน ๆ ให้
ปลอดภัย

6. หากควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ให้รีบกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทหรือตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ร้าย

7. เพื่อนในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ต้องไม่ดื่มของมึนเมาและมีสติ เพื่อ
ช่วยดูแลเพื่อน ๆ คนอื่น ให้ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน

8. อย่าลองด้วยความคึกคะนองหรือถูกท้าท้ายว่าไม่แน่จริง เพราะผู้ที่
ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่จะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการหลอกให้ผู้ไปเที่ยวใช้ยา
เสพติด หรือหลอกให้ท าเรื่องเสียหายอื่น ๆ

9. อย่ากลับบ้านกับคนแปลกหน้า เพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ บางคน
อาจจะดูสุภาพเป็นคนดี แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นคนร้าย และแฝงตัวมาเพื่อ
ล่อลวงได้

10. อย่ากลับบ้านคนเดียว โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกล เลือกที่จะกลับกับ
เพื่อนหรือค้างบ้านเพื่อนที่ไว้ใจได้ นอกจากจะป้องกันเหตุร้ายแล้วยังป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

จากทั้ง 10 ข้อเตือนใจ อาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันภัยจ่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ให้กับนักเที่ยว..เหยี่ยวราตรีได้บ้าง แต่ทางที่ดี
ที่สุด คือ การไม่พาตนเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงเหล่านั้น หากเกิด
ความเครียด ก็ควรหากิจกรรมอื่น ๆ ท าแทน เช่น เล่นกีฬา ไปท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ ชวนคนในบ้านร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้าน เพราะนอกจาก
จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้ว ยังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว
ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันในครอบครัว ที่ส าคัญยังช่วยให้ทุก
คนปลอดภ