เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435

ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลองค์หนึ่ง นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกา และมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งมีพระธาตุพระทศพลอยู่มาก เศรษฐีคนนั้นยินดีถวายพระธาตุ โดยท่านนะ อิศโร อธิษฐาน และเลือกได้พระบรมธาตุพระพุทธองค์ ท่านเศรษฐีรู้สึกเสียใจมาก แต่ยินดีให้ แล้วบอกว่าพระบรมธาตุเป็นคู่บุญบารมีท่านนะ อิศโร จากนั้นท่านได้นำพระบรมธาตุกลับมาสงขลา พร้อมกับสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจวบจนปัจจุบัน

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา///ททท.