เตือนสิงห์อมควันระวังเสี่ยงโรคหัวใจ

หนึ่งเรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เมื่อมีการพบข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทำการสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรครั้งที่ 18 พ.ศ. 2560 ว่า คนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไม่ใช่การลดลงแค่เพียงปีเดียว แต่เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลในเรื่องนี้ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยให้ฟังอย่างน่าสนใจ

ว่า แนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และลดลงมาเหลือร้อยละ 19.1 ในปี 2560 โดยผู้ชายลดลงมากกว่าผู้หญิง คือ ผู้ชายลดลงจากร้อยละ 40.5 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 39.3 ในปี 2558 และเหลือ ร้อยละ 37.7 ในปี 2560 สำหรับผู้หญิงลดลงจาก ร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เหลือ ร้อยละ 1.8 ในปี 2558 และเหลือร้อยละ 1.7 ในปี 2560 ข้อมูลดังกล่าวด้านบนนี้อาจสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านสุขภาพที่ไทยรับมาจากองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ภายในปี 2568 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า จะต้องลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงให้เหลือประมาณ 9 ล้านคน หรือต้องลดลงให้ได้อีก 1 ล้านคนภายใน 7 ปี เฉลี่ยแล้วต้องลดคนสูบบุหรี่ให้ได้ 2.5 แสนคนทุกปี กำลังจะเป็นจริงในอีกไม่นาน

ดร.นพ.บัณฑิต เอ่ยถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ที่เป็นการดำเนินการระยะเร่งด่วนในการทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง จากการที่ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชวนคนในพื้นที่มาลดบุหรี่ ซึ่ง อสม.มีกว่า 1 ล้านคน หาก อสม. 1 คน ชวนได้ 3 คน แล้วเลิกสำเร็จ 1 คน ก็เท่ากับว่าช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้กว่า 1 ล้านคน รวมถึงการขับเคลื่อนมาตรการเกี่ยวกับยาสูบต่างๆ ล้วนมีผลให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth