โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จับมือสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย ประชุมแพทย์เครือข่ายมุ่งจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานในไทยให้เป็นระดับสากล นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงานเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือทางอ้อมจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว โดยมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น จากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง หรือสารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมกำเริบขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ จึงได้จัดสัมมนาการทำคลินิกโรคจากการทำงานให้เป็นสากล ในหัวข้อเรื่อง Occupational Medicine for all เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ให้แก่เครือข่ายศูนย์โรคจากการทำงานทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทนในงบสนับสนุนโครงการศูนย์โรคจากการทำงานระดับชาติ

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานระดับนานาชาติให้แก่คลินิกโรคจากการทำงานทั่วประเทศ ยกระดับความรู้ของแพทย์และพยาบาลในคลินิกโรคจากการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในระดับโลก อาทิ Prof. David Koh กรรมการในคณะกรรมการระดับโลกหลายคณะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ Prof. Malcolm Sim หัวหน้าแผนกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย Monarch เมืองเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย และบรรณาธิการวารสาร Journal of Occupational and Environmental Medicine ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจากคลินิกโรคจากการทำงาน แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 114 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจาการทำงาน ตลอดจนการจัดการเรื่องการกลับเข้าทำงานหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย.ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth